ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
21 ก.ย. 63 ศึกษาดูงานจากโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.กาฬสินธู์ เขต 3
03 ก.ย. 63 ศึกษาดูงานจากโรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร สพป.กาฬสินธู์ เขต 1
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเขื่อนลำปาว โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร 
02 ก.ย. 63 ศึกษาดูงานจาก สพป.กาฬสินธู์ เขต 3
คณะศึกษาดูงานจากชมรมผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสพป.กส. เขต3 ในวันที่ 2 กันยายน 2563  เวลา 10.00 น.-11.00 น.
01 ก.ย. 63 รับการประเมินระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
12 มิ.ย. 63 รับนม อนุบาล 3 : เช้า ป.5:บ่าย
หอประชุมโรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่งฯ การแต่งกายชุดสุภาพ
10 มิ.ย. 63 รับนม ป.6 : เช้า
หอประชุมโรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่งฯ การแต่งกายชุดสุภาพ
09 มิ.ย. 63 รับนม ป.3 : เช้า ป.4:บ่าย
หอประชุมโรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่งฯ การแต่งกายชุดสุภาพ
08 มิ.ย. 63 รับนม ป.1 : เช้า ป.2:บ่าย
หอประชุมโรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่งฯ การแต่งกายชุดสุภาพ
31 มี.ค. 63 แจ้งผลการเรียนทุกระดับชั้น บนเว็ปไซต์ของโรงเรียน ปิดเรียนปีการศึกษา 2562
เว็ปไซต์โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่งฯ งานวัดผลประเมินผล
30 มี.ค. 63 ป 6 รับ ปพ.1
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่งฯ /การแต่งการชุดนักเรียน(นักเรียน) ชุดสุขภาพ(ผู้ัปกครอง)
27 มี.ค. 63 แจ้งผลการเรียนทางเว็บไซต์โรงเรียน http://www.huabungthung.ac.th/
13 มี.ค. 63 ปัจฉิมนิเทศนักเรียนอนุาล 3 และ ป.6 พร้อมรับใบประกาศจบการศึกษา
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง /การแต่งกายชุดนักเรียน
11 มี.ค. 63 ซ้อมรับใบประกาศอนุบาล3 และ ป.6
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง /การแต่งกายชุดนักเรียน
09 มี.ค. 63 ถึง 10 มี.ค. 63 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2,4,5 สอบข้อสอบกลาง
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่งฯ/การแต่งกายชุดนักเรียน
02 มี.ค. 63 ถึง 06 มี.ค. 63 นักเรียนทุกระดับชั้นสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง /การแต่งกายชุดนักเรียน
04 ก.พ. 63 การประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
การประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562
01 ก.พ. 63 สอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2562

การทดสอบทางการศึกษาในระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET ) ซึ่งจัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) และจะจัดสอบใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ด้วยกัน ดังนี้

  1. ภาษาไทย
  2. ภาษาอังกฤษ
  3. คณิตศาสตร์
  4. วิทยาศาสตร์
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
สนามสอบโรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่งฯ
19 ม.ค. 63 สอบ Pre O-NET เครือข่ายพระธาตุพนม
เครือข่ายพระธาตุพนม จัดสอบ Pre O-NET เสมือนจริง 
โดยมี 10 โรงเรียน
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่งฯ การแต่งกายชุดนักเรียน