ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง“เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3”  
        จัดตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อ   วันที่  1 เดือนพฤษภาคม   พ.ศ.  2490  ได้อาศัยศาลาการเปรียญวัดบ้านหัวบึงทุ่ง  เป็นสถานที่เรียนทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยมีนายพอก  แลชาติ เป็นครูใหญ่คนแรก ต่อมาได้ย้ายสถานที่เรียนมาอยู่ที่สาธารณะประโยชน์ (ป่าช้า)  ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 7 ไร่ 3 งาน
         เมื่อปีการศึกษา 2534   นายพงษ์ศักดิ์  สังกา  ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วย คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา ตลอดทั้งผู้ปกครองนักเรียน ได้ร่วมกันบริจาคซื้อที่ดินเพิ่มเติม มีเนื้อที่  กว้าง 19  เมตร ยาว  40  เมตร (2 งาน 65  ตารางวา)  
         ในปีการศึกษา 2554 นายอำนาจ  นาไชย  ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้ร่วมกันบริจาคเงินซื้อที่ดินเพิ่มเติมอีก  จำนวน 2 งาน  40  ตารางวา  รวมพื้นที่ทั้งหมด 9 ไร่ 5  ตารางวา