ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน  บริหารแบบมีส่วนร่วม รวมเครือข่ายผู้ปกครอง บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครูเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ