ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
1. พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
2. พัฒนากระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
3. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
4. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ