ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
1. การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ประกอบด้วย
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 1.1 Word Document ขนาดไฟล์ 20.02 KB 178
แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน 1.2 Word Document ขนาดไฟล์ 21.55 KB 177
แบบสรุปการเยี่ยมบ้านนักเรียน 1.3 Word Document ขนาดไฟล์ 19.58 KB 177
แบบบันทึกการสังเกต 1.4 Word Document ขนาดไฟล์ 108.52 KB 175
แบบบันทึกการสัมภาษณ์ 1.5 Word Document ขนาดไฟล์ 78.31 KB 176
2.การคัดกรองนักเรียน ประกอบด้วย
SDQ นักเรียนประเมิน 2.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 137.1 KB 177
SDQ ครูประเมิน 2.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 136.82 KB 175
SDQ ผู้ปกครองประเมิน2.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 136.54 KB 176
การให้คะแนน SDQ 2.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 130.09 KB 177
แบบบันทึกการคัดกรองนักเรียนรายบุคคล.2.5 Word Document ขนาดไฟล์ 56.44 KB 176
แบบสรุปผลคัดกรองนักเรียน 2.6 สรุปผลการคัดกรองนักเรียนรายบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 227.08 KB 179
เกณฑ์การคัดกรองนักเรียน 2.7 Word Document ขนาดไฟล์ 19.56 KB 175
แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ 2.8 Word Document ขนาดไฟล์ 17.71 KB 176
การให้คะแนน2.9 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 18.71 KB 174
3.การส่งเสริมและการพัฒนานักเรียน ประกอบด้วย
แบบบันทึกการจัดกิจกรรมโฮมรูม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 66.45 KB 173
ข้อปฏิบัติในการบันทึกการจัดกิจกรรมโฮมรูมของครูประจำชั้น 3.2. Word Document ขนาดไฟล์ 19.54 KB 176
แบบประเมินการจัดกิจกรรมโฮมรูม 3.3 Word Document ขนาดไฟล์ 19.54 KB 176
สรุปผลการจัดกิจกรรมโฮมรูม 3.4 Word Document ขนาดไฟล์ 15.83 KB 174
แบบบันทึกการจัดกิจกรรมการส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน 3.5 Word Document ขนาดไฟล์ 15.64 KB 175
แบบรายงานผลการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน 3.6 Word Document ขนาดไฟล์ 15.44 KB 175
แบบรายงานผลการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน 3.7 Word Document ขนาดไฟล์ 19.63 KB 175
แบบสรุปผลการดำเนินงานส่งเริมและพัฒนานักเรียน 3.8 Word Document ขนาดไฟล์ 15.64 KB 178
4.การป้องกันและแก้ไขปัญหา ประกอบด้วย
แบบบันทึกการติดตามนักเรียน แบบ ดล.4.1 Word Document ขนาดไฟล์ 58.97 KB 175
แบบบันทึกการติดต่อผู้ปกครอง แบบดล.4.2 Word Document ขนาดไฟล์ 71.74 KB 175
แบบบันทึกพฤติกรรมและการเฝ้าระวังดูแลช่วยเหลือนักเรียน แบบ ดล.4.3 Word Document ขนาดไฟล์ 76.73 KB 175
แบบบันทึกการให้คำปรึกษา แบบ ดล.4.4 Word Document ขนาดไฟล์ 81.56 KB 174
แบบบันทึกการประชุมให้คำปรึกษาเพื่อแก้ปัญหานักเรียน 4.5. Word Document ขนาดไฟล์ 82.34 KB 175
แบบบันทึกการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคล แบบ ดล.4.6 Word Document ขนาดไฟล์ 21.24 KB 175
แบบสรุปผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน แบบ ดล.4.7 Word Document ขนาดไฟล์ 15.55 KB 178
5.การส่งต่อ ประกอบด้วย
แบบสรุปการเยี่ยมบ้านนักเรียน 5.1 Word Document ขนาดไฟล์ 272.65 KB 176
บันทึกข้อความ แบบ ดล 5.2 Word Document ขนาดไฟล์ 269.42 KB 175
แบบรายงานแจ้งผลการช่วยเหลือนักเรียน แบบ ดล 5.3 Word Document ขนาดไฟล์ 15.22 KB 177
แบบสรุปผลการส่งต่อนักเรียน 5.4 Word Document ขนาดไฟล์ 16.38 KB 176