ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
รับการตรวจและติดตามความพร้อมของสถานศึกษาก่อนการเปิดเรียนในห้วงสถานการณ์เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยได้ตรวจสอบความพร้อมในด้านต่างๆ ตามมาตรการที่กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุขกำหนด
โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 2563,16:15   อ่าน 48 ครั้ง