ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางใครศรี วงศ์สุวรรณ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางกนกวรรณ จันทนะ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางมลิวัลย์ ประคำมินทร์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางประวีณา คำมูล
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2