ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางศรีมลฑา ไชยยงค์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางดวงเนตร มหาโคตร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางมะลิ คงเพชร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวสุจิตรา แก้วนามไชย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางดวงสมร ทองอรุณ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางวิไลภรณ์ รุณธาตุ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3