ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายไพรวัลย์ คำลุน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางจันทสิน สุนนท์ชัย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวสุนิสา พรมวิชัย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1