ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางศรีสุดา คำลุน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางช่อผกา ศศินราเศรษฐ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสวลี กานิล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางศิมาพร จันทร์แดง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวศศิวรรณ นามลือชัย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1