ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายมานพ พ่ออามาตย์
ครู คศ.3
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/5