ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
การศึกษาพิเศษ

นางวิไลภรณ์ รุณธาตุ
ครู คศ.3
หัวหน้าการศึกษาพิเศษ

นางสาวปวริศา นานาวัน
ครูอัตราจ้าง