ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางรัตนวดี แสงสว่าง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ