ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายเตือนศักดิ์ อักษร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ