ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางอภิญญา ปะนาโก
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางณัฐชานันท์ ภิรมย์ไกรศักดิ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางประกายรัตน์ วงษ์ศรีวรพล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางดายิน ส่เสริม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

ระวีวรรณ มลผาลา
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาวปาริฉัตร ชุ่มนาว
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1